Om MED

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Det betyder att vi grundar våra tankar om hur samhället bör se ut från två stora idétraditioner: liberalismen och konservatismen. Medborgerlig Samling förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet.

Den liberala idétraditionen handlar till stor del om att människan ska få leva så fritt som möjligt, utan statliga ingrepp. Äganderätten – att få bestämma över sin egendom, bedriva handel och dra fördel av sitt eget arbete – är också mycket betydelsefull i ett fritt samhälle. Friheten ska omfatta alla människor; utfallen av denna frihet kommer dock alltid att skilja sig åt. Medborgerlig Samling står upp för dessa rättigheter.

Från den konservativa traditionen hämtar Medborgerlig Samling viktiga lärdomar om människan och samhället. Samhället mår bäst av att förändras stegvis och i linje med beprövad erfarenhet, inte genom våldsamma omvälvningar. Att bygga upp någonting gott kan ta många generationer; att riva ned och fördärva kan gå snabbt.

Pragmatism och att förorda det som bevisligen fungerar är även det ett konservativt förhållningssätt. MED beskriver det som att politiken ska vara evidensbaserad. Fakta och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för politiska förslag, inte ideologiskt färgat tyckande.

Månandet om miljön och naturen är också ett kärnvärde inom den konservativa idétraditionen. Samhället, landet och miljön ska förvaltas väl och överlämnas till kommande generationer. Vi människor är en del i en generationskedja, mellan våra förfäder och de ännu ofödda. Medborgerlig Samling använder begreppet hållbarhet.

Både liberalismen och konservatismen betonar den enskilda människans ansvar och betydelsen av hennes egna beslut och hennes egen vilja. Medborgerlig Samling ser i grunden människan som stark, med förmåga att ta ansvar och råda över sig själv. Den enskildes rätt till ett privatliv måste värnas och skyddas mot statligt förmynderi.

Medborgerlig Samling vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och framtida generationer sätts i fokus, där staten fokuserar på kärnverksamhet och civilsamhället har en framträdande roll för samhällsbygget. Utvecklingen av samhället ska baseras på evidens och pragmatism snarare än ideologiska utopier.